Xác thực Google không thành công. Vui lòng thử lại sau!
Đã xảy ra lỗi khi tải Polypad này. Vui lòng thử lại sau! Polypad đã được lưu!Bạn đã đạt đến số lượng Polypad tối đa được lưu cho mỗi tài khoản. Xóa một số và thử lại! Đã xảy ra lỗi khi lưu Polypad này. Vui lòng thử lại sau! Polypad hiện tại trống. Thêm một số gạch trước khi lưu! Polypad này đã được lưu. Thực hiện một số thay đổi và thử lại! Đã xảy ra lỗi khi xóa. Vui lòng thử lại sau! Đã cập nhật cài đặt chia sẻ! Không thể cập nhật cài đặt chia sẻ. Vui lòng thử lại sau! Đã xảy ra sự cố khi di chuyển. Vui lòng thử lại sau! Đã xảy ra lỗi khi đổi tên. Vui lòng thử lại sau!
Không thể cân bằng các trọng lượng này. Đây không phải là một mạng Đa diện hợp lệ. Chỉ đa giác mới được hỗ trợ cho các giải pháp che phủ.